Search
Close this search box.

آزمایشگاه همکار چیست؟

آزمایشگاه همکار

درصورتی که آزمایشگاه ها در یک یا چند حوزه خاص توسط یک نهاد اعتبار بخشی (Acreditation body) یا به اختصار نهاد AB داخل ایران مورد ارزیابی قرار بگیرند

آزمایشگاه مرجع 17025 چیست؟

آزمایشگاه مرجع 17025 چیست؟؟

به آزمایشگاهی گفته مبشود که توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (سازمان NACI) برای فعالیت‌های نمونه برداری، انجام آزمون و یا کالیبراسیون (می تواند ..